Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości


Nasi partnerzy

Referencje

Chciałabym podziękować, za pełen profesjonalizm i owocną współpracę z Panem Emilem Kucharskim...

Sprzedając swe mieszkanie podjęłam współpracę z Biurem Pośrednictwa LEGIS HOUSE NIERUCHOMOŚCI. Pełen profesjonalizm...

Sprzedając swe mieszkanie i garaż oraz kupując nowe mieszkanie podjęliśmy współpracę z Biurem Pośrednictwa LEGIS HOUSE NIERUCHOMOŚCI...

Kiedy podjęłam decyzję o sprzedaży swojego mieszkania znajoma poleciła mi biuro LEGIS HOUSE NIERUCHOMOŚCI jako zaufaną firmę...

RODO

Klauzula informacyjna dla klientów LEGIS HOUSE NIERUCHOMOŚCI:

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający art.13 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

zwane dalej RODO, pragniemy zapoznać Państwa z polityką przetwarzania danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest LEGIS HOUSE NIERUCHOMOŚCI

Emil Kucharski z siedzibą w Olsztynie 10-576, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8 lok.108

 

Kontakt z Administratorem:

 

Kontakt z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możliwy jest w formie

pisemnej na adres LEGIS HOUSE NIERUCHOMOŚCI Emil Kucharski, 10-576 Olsztyn, al. Marsz.

J. Piłsudskiego 2/8 lok.108

 

Czym są dane osobowe:

 

Zgodnie z art.4 pkt 1) RODO „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub

możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer

identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych

czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową

lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”

 

Przetwarzanie danych osobowych:

 

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe swoich klientów w związku z prowadzoną

działalności gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego celu, zapewniając odpowiednie

środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne) i kierując się następującymi zasadami:

1. zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości - dane przetwarzane są zgodnie z

prawem w sposób rzetelny i przejrzysty, za każdym razem są Państwo informowani o celu

oraz podstawie prawnej przetwarzania

2. zasadą ograniczenia celu - dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim jest

to niezbędne do realizacji określonego celu

3. zasadą minimalizacji danych - przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne, adekwatne

w danym momencie i stosowne do określonego celu

LEGIS HOUSE NIERUCHOMOŚCI

EMIL KUCHARSKI

NIP: 5671527004, REGON: 130964190

tel. (89) 650 -17-18 – Biuro, 0 660 590 596 – właściciel

www.legishouse.pl e-mail: nieruchomosci@legishouse.pl

4. zasadą prawidłowości danych - dbamy o to, aby przetwarzane dane były prawidłowe i w

razie potrzeby uaktualniane oraz podejmujemy stosowne działania w celu ich sprostowania,

a jeśli nie jest to możliwe w celu usunięcia danych, które są nieprawidłowe

5. zasadą ograniczenia przechowywania – dane są przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest

to niezbędne, podyktowane celem przetwarzania oraz obowiązującymi przepisami prawa

6. zasadą integralności i poufności – dokładamy najwyższej staranności, aby zapewnić

bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych poprzez wdrożenie odpowiednich

środków organizacyjnych i technicznych, umożliwiając dostęp tylko dla osób uprawnionych

oraz środki bezpieczeństwa mające zapewnić odpowiednią ochronę przed dostępem

nieuprawnionym

7. zasadą rozliczalności – zapewniamy możliwość wykazania zgodności przestrzegania

powyższych zasad

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

Państwa dane będą przetwarzane:

• w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem naszą ofertą oraz prawidłowego

wykonania zawartej umowy pośrednictwa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w

brzmieniu którego przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do

wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem.

• w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na potrzeby

marketingu bezpośredniego w zakresie oferowanych własnych produktów i usług na

podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - w przypadku przesyłania informacji handlowych

drogą elektroniczną lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i

automatycznych systemów wywołujących, po uprzednim uzyskaniu zgody,

• na podstawie uzyskanej zgody Klienta dla celów związanych z prowadzeniem działań

marketingowych produktów i usług osób trzecich, art. 6 ust. 1 pkt a)

• w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych

z dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w

szczególności roszczeń wynikających z zawartych umów o świadczenie usług na

podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

• w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - wykonanie

obowiązków identyfikacyjnych z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i

finansowaniu terroryzmu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

 

Odbiorcy danych osobowych:

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą potencjalni Kontrahenci oraz podmioty bezpośrednio

zaangażowane w proces realizacji transakcji (współpracujący z nami Agenci Nieruchomości oraz

Biura Nieruchomości), a także organy, do których występujemy w Państwa imieniu z żądaniem

wydania odpowiednich dokumentów niezbędnych w procesie realizacji transakcji lub którym takie

dokumenty w Państwa imieniu dostarczamy (organy administracji rządowej i samorządowej,

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, Kancelarie Notarialne, kancelarie

prawne, a także podmioty związane z obsługą branży rynku nieruchomości w tym banki oraz

pośrednicy finansowi, portale ogłoszeniowe, dostawcy usług z branży IT, a także operatorzy

pocztowi, dostawcy usług telekomunikacyjnych, biura rachunkowe a także inni zleceniobiorcy z

usług których korzysta Administrator w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą)

Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak

również nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do

profilowania.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych wdrożyliśmy odpowiednie środki

organizacyjne i techniczne, umożliwiające dostęp tylko osobom uprawnionym, mające zapewnić

odpowiednią ochronę przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, utratą czy ujawnieniem.

Okres przechowywania danych osobowych:

 

Państwa dane przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług a

następnie do czasu wyczerpania prawnych możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z

zawartych umów pośrednictwa i/lub okresu przechowywania dokumentacji, jaki ciąży na

administratorze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z wyjątkiem danych

przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), które przetwarzane będą do czasu jej

odwołania, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem, oraz danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt

f) prawnie uzasadniony interes realizowanych przez Administratora na potrzeby marketingu

bezpośredniego, które przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

 

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (dotyczy danych

przetwarzanych na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem, a także prawo wniesienia

skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Dobrowolność podania danych oraz konsekwencje w przypadku odmowy:

 

Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne a

konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości zawarcia umowy oraz udzielenia

Państwu informacji o naszej ofercie.